راهنمای خريدارن

 

راهنمای اريدار

 

چگونه ميتوانيم با ​​شما قدم بر داريم چگ 

همانطور که ميدانيد, خريد ملک در يک کشور خارجی يکی از بزرگترين قدمها می باشد , برای انجام اين کار سؤالات زيادی برای پاسخگويی وجود و دارد و از شرکت سوی ديگر يافتن معتبر و از معتمد يکی ديگر مسائل مهم در اين است مقوله. 

شرکت  " هلدینگ مشاوره بین المللی نورارفیع پاسارگاد  "  به عنوان يک تيم مجرب و آشنا به قوانين در تمامی زمينه ها , با دارا بودن بيش از 500 مشتری در حال حاضر, آماده ی همياری با شما در اين قدم مهم خواهد بود .

 

مراحل بت سند در سشور ترحيه

مراحل هبت سند در ترهيه قبل از اهتبر سال 2014 سه ماه به يول می انجاميد ب ااهههههههه ککخههههههه م م م م م م م م م م م م م م م

 بعد از انتخاب ملک لازم است که آن را به نام خود به ثبت برسانيد که نيازمند مدارکی است که در زير قيد شده است

 

کپی از پاسپورت خريدار و فروشنده-

اگر هر کدام از طرفين شهروند ترک هستند, تنها کارت شناسايی کافيست-

داشتن شماره ی مالياتی ا اه توسر ما به صورت رايتان از اداره ی ماليات ام می شود-

کپی از سند ملخی ته قرار است کريداری شود-

3x از هر نفر (فروشنده و دريدار) 2 قنعه عزس 4-

مدارا معتبر اردالت ماليات از شهرداری-

در بيشتر مواقع حداکر در 3 روز پماده ميشود و به وسيله آيامر به مالکث ادلاع رسانی ميبردد

ZIRAAT / HALKBANK بعد از دريافت ايام ا مال بايد مبلغ 4% را به يین از بانت های یل واريز /ند

و در رر مامور اداره دبت احوال با در دست داشتن مدارج قانونی و رفتن اموا از هر دو کرف قرارداد ندقته اتت هررر ت

در برخی موارد که يکی از طرفين نميتواند برای امضاء حضور پيدا کند ميتواند فردی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده که صرفا جهت امضاء ی سند به نام ايشان در اداره ی ثبت حضور داشته باشد

وکالت نامه ميتواند در سفارت ترکيه يا نزديکترين محضر خانه رسمی صورت پذيرد و فقط با داشتن مهر از يکی از اين دو اداره مورد تاييد است در غير اين صورت هيچ گونه اعتباری در کشور ترکيه ندارد

ترجمه مدارخ اند ی هزينه در بر کواهد داشت

مبلس ماليات هميشه تايين تر از مبل فروش است. برای مهال ماليات برای يش بارتمان به ارزش 100ب000 يورو بيشتر از 3000 The United States
  

هزينه های جانبی انه ی شما

م :ارجی ره ميبايست بعد از دبت سند زردابت شود عبارتند از:

 برای انتقال انشعابات آب به نام شما 150 لير (يکبار) و ماهيانه در حدود 15 لير بعد از استفاده برای يک خانه ی 2 اطاق خوابه  برای انتقال انشعابات برق به نام شما 150 لير (يکبار) و ماهيانه در حدود 100 لير بعد از استفاده برای يک خانه ی خوابه 2 اطاق اسکان يا همان اجازه ی سکونت, موقعيت مکانی و به اندا بستگی اسکان مبلغ زه آپارتمان دارد, اما ميانگين آن ميباشد 1000 يورو ماليات هر خانه به توسط دولت نسبت ماليات کل ارزيابی ميشود. که معمولاي 200 لير در ک بيمه يين بيمه بيمه بيمه بيمه بيمه دارد. شارژ ماهيانه, بستگی به شرکت سازنده دارد و ميانگين بين 20 يورو تا در ماه مي باشد 150 يورو خواهش منديم پرسش سؤالات زمينه ها در همه را از ما دريغ نفرماييد               

راهنمای خريدارن
خدمات دیگر
antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya havaalanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya flughafen transfer Hatay araç kiralama